Regulament tombola

REGULAMENT TOMBOLA DA BACCO

Regulament de participare

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC DA BACCO SRL, persoana juridica romana, avand sediul social in sat Cașin, comuna Cașin, DJ115, Nr. 111, jud. Bacău, CUI RO 18461813, numar de inregistrare la Registrul Comertului J04/368/2006, reprezentată legal prin administrator IOAN FUDULACHE, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul..

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Tombola se va desfasura in perioada 15 martie – 15 aprilie 2021 si presupune includerea automata a tuturor clientilor care achiziționează atât de pe magazinul online www.magazin.dabacco.ro, cât și din magazinul fizic din Focșani, calea Munteniei 83.

Art.3 Dreptul de participare

Prezenta Tombola este deschisa oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania („Participantii”).

Angajatii SC Da Bacco SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezenta Tombola.

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe intreaga durata a Tombolei, prin accesarea paginii www.magazin.dabacco.ro .

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.magazin.dabacco.ro  cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Clientii Da Bacco vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul www.magazin.dabacco.ro , din magazinul fizic din Focșani, Calea Munteniei 83, de pe paginile de social media, de la angajatii Da Bacco sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Inscrierea la Tombola se face automat, prin achiziționarea oricăror produse de pe www.magazin.dabacco.ro sau din magazinul fizic din Focșani, Calea Munteniei 83, in perioada 15 martie- 15 aprilie 2021, ora 23.59.

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti în ziua de 16 aprilie 2021. Extragerea se va face prin tragere la sorti, manual. Extragerea va fi filmata și apoi postată pe pagina de facebook Da Bacco – Magazin.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi conform regulamentului.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat pe pagina de facebook si pe site-ul www.magazin.dabacco.ro , in ziua in care se efectueaza extragerea. De asemenea, castigatorii tombolei vor fi anuntati prin mesaj privat pe telefon, in ziua organizarii extrageri.

Art.7 Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiile

In cadrul prezentei Tombole, vor fi acordate 15 cupoane cadou în valoare de 1.000 lei fiecare, cupoane ce vor putea fi folosite la achiziția produselor de pe www.magazin.dabacco.ro sau din magazinul fizic din Focșani, Calea Munteniei 83, fiind valabile până pe 16 mai 2021.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu poate fi inmanat altor persoane decat castigatorului desemnat.

7.2 Intrarea in posesia premiului

Castigatorul va trimite adresa pe care doreste sa ii fie expediat premiul prin mesaj privat pe telefon, in maxim 72 de ore de la primirea mesajului prin care este anuntat castigator.

Art.8 Conditii de validare

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa urmeze pasii ceruti prin regulament, care vor fi specificati foarte clar si in postarea de pe facebook referitoare la Tombola si sa respecte toate conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.1 Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de participare. In cazul in care castigatorul nu comunica datele necesare pentru expedierea premiului, in termen de 72 de ore de cand primeste notificarea de castigare,Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art.9 Intreruperea Tombolei

Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art.10 Prelucrarea datelor personale

Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Da Bacco SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor ori o altă persoană. Da Bacco prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, colectate direct de la aceștia, prin mijloace manuale. Scopul prelucrării datelor: este inscrierea in Tombola Da Bacco.

Prin participarea la Tombola Da Bacco, Da Bacco va avea acces la datele Participanților din comenzile plasate online pe www.magazin.dabacco.ro sau furnizate de către participanți în magazinul fizic din Focșani, Calea Munteniei 83, prin completarea unui talon. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Da Bacco, în calitate de operator.

Datele Participanților vor fi stocate in baza de date Da Bacco  pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente. Exceptie va face cazul in care Tombola este oprita inainte de finalizarea ei asa cum este stipulat in Art. 9 de mai sus, ”Intreruperea Tombolei” sau Art. 12 de mai jos ”Forta Majora”..

Art.11 Obligatiile Da Bacco privind datele personale

Participanții beneficiază de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor (numai in cazul in care datele sunt prelucrate in mod automat), dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supusi unui proces individual automatizat pe toata perioada colectarii.

Prin acceptarea acestui Regulament de catre participantii la Tombola, Da Bacco SRL se obliga sa respecte toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de date pe care le gestioneaza.

Art.12 Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.13 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Art.14 Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Tombolei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Tombolei, isi rezerva dreptul de a retrage drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aduca modificari site-ului in prezentul Regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

DA BACCO SRL,

Prin administrator

IOAN FUDULACHE